REGULAMENTUL OFICIAL

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

 

  

SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

 

Produsele participante sunt:

 

Dupa data incheierii Campaniei Produsele participante mentionate mai sus isi pierd calitatea de Produs participant la prezenta Campanie, Organizatorul nemaiavand nicio raspundere sau obligatie fata de consumatorii care achizitioneaza asemenea produse dupa data incetarii Campaniei.

Campania se desfasoara in limita stocului de Produse participante disponibil la raft spre comercializare in fiecare dintre Locatiile participante.

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

 1. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului,
 2. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Agentiei;
 1. Care nu poseda card Penny;
 2. Care nu achizitioneaza produse participante, in conditiile prevazute in regulament;
  • Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.
  • Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.
  • Clientii Penny Market care nu detin cardul Penny Market pot sa completeze formularul de solicitare a cardului, disponibil in Locatiile participante, urmand ca acesta sa fie emis de catre Rewe Romania. Persoanele care nu detin un card Penny valid nu pot participa la prezenta campanie. Cardurile sunt proprietatea Rewe Romania SRL, modalitatea de validare a cardului, de utilizare, transmitere, retragere si/sau anulare a acestuia, dupa caz, sunt in sarcina exclusiva a Rewe Romania SRL si sunt mentionate pe pagina web https://www.penny.ro/penny-card si prin orice alte modalitati la alegerea Rewe Romania SRL. Titularii de carduri Penny pot participa la Campanie doar daca detin un card Penny Market valid la data achizitiei si cu respectarea conditiilor de participare prevazute in prezentul Regulament.
  • Cardurile Penny Market valabile pentru participarea in campanie sunt exclusiv cele care arata ca in imaginea de mai jos si a caror emitere a inceput cu 26.

 

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

 

Avand in vedere ca Rewe Romania este proprietarul cardurilor Penny Market si pe cale de consecinta singurul detinator legal al bazei de date cu clientii sai, inscrierea in concurs (respectiv datele de identificare ale detinatorilor de carduri Penny care participa la prezenta Campanie), validarea castigatorilor si identificarea acestora se va realiza exclusiv de catre Rewe Romania SRL, singura beneficiara a dreptului de prelucrare a datelor cu caracter personal aferente bazei sale de date cu clientii Penny si detinatori ai cardurilor de fidelitate. In vederea desemnarii castigatorilor Rewe Romania va transmite catre Agentie, pana la data de 10.12.2018 seriile bonurilor fiscale si ale cardurilor care indeplinesc conditiile de participare la tragerea la sorti conform prezentului Regulament in vederea realizarii extragerii. Pentru evitarea oricarui dubiu, Rewe Romania SRL va pune la dispozitia Caroli si/sau a Agentiei exclusiv seriile bonurilor fiscale si ale cardurilor de fidelitate Penny Market. Identificarea castigatorilor (extrasi conform art. 6.5., 6.6) in baza seriilor de bon fiscal si card si contactarea acestora se va face de catre Rewe Romania SRL.  

25 buc Aparat de coafat multifunctional Philips

 

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

 

 

Premii

Cantitate (buc.)

Valoare/buc. (RON, TVA inclusa)

Valoare totala (RON, TVA inclusa)

Aparat de coafat multifunctional Philips

       25.00

                   170.00

             4,250.00

 

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

 

In termen de 5 zile de la data extragerii, Rewe Romania va incerca sa contacteze telefonic si sa identifice (pe baza datelor cu care castigatorul /participantul s-a inregistrat) fiecare castigator la numarul de telefon pe care l-a oferit in momentul eliberarii cardului Penny, in intervalul orar 9.00-18.00.

Participantul va fi informat in legatura cu premiul castigat si procedura de validare finala. Reprezentantii Rewe Romania vor incerca stabilirea contactului telefonic cu participantul extras, apeland numarul de telefon de maximum 5 ori, in 3 zile diferite, in intervale orare diferite.

Daca din motive independente de vointa Rewe Romania castigatorul nu poate fi contactat (are telefonul inchis si/sau nu raspunde/refuza/se afla in incapacitate/imposibilitate de a intra in posesia premiului), se va apela succesiv la rezerve, in ordinea extragerii lor , respectand aceleasi termene, ca si pentru castigatori, calculate de la data expirarii duratei termenelor de contactare a castigatorilor

Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate de acestia vor fi publicate in maxim 15 zile de la extragere pe site-ul https://www.penny.ro/penny-card si facebook.com/caroli.romania, dar numai dupa validarea de principiu efectuata conform prezentului articol coroborat cu art. 8.5.

 

 

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

 

9.1.       Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

9.2.       Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3.       Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele.

 1. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 2. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
 3. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

9.4.       Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

 1. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
 2. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
 3. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
 4. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
 5. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.

 

 

SECTIUNEA 10. DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

10.1 Prin simpla participare la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si inteleg ca in acest scop datele lor personale vor fi prelucrate de Partenerul Rewe Romania SRL pentru desfasurarea Campaniei, in vederea organizarii Campaniei, inscrierii Participantilor, deliberarii, validarii, anuntarii castigatorilor.

 

10.2 Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi, conform legii aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in special conform Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016, aplicabil de la 25 mai 2018 (in continuare “RGPD”), respectiv:

10.3 Datele cu caracter personal prelucrate in cadrul acestei Campanii promotionale vor putea fi dezvaluite de Partener catre Imputerniciti ai acestuia (acestea urmand sa fie utilizate strict in limitele si conform instructiunilor stabilite de Partener), companiilor din acelasi grup cu Partenerul, autoritatilor competente in cazurile in care Partenerul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare, precum si publicului (in cazul castigatorilor). Partenerul va comunica Organizatorului lista cu numele si prenumele castigatorilor in vederea publicarii pe website-ul propriu. De asemenea, ulterior acordarii premiilor, va comunica dovezile de acordare a premiilor continand exclusiv nume si prenume castigator.

10.4 Pentru exercitarea drepturilor prevazute de RGPD, Participantii vor trimite Partenerului cererile formulate cu privire la datele lor cu caracter personal, in scris, datate si semnate, la adresa Rewe Romania SRL, mentionand pe plic: Denumirea Campaniei Promotionale sau la  la adresa  protectiadatelor.penny.ro. Cererile primite de catre Organizator in acest sens, vor fi directionate catre Partener pentru a fi solutionate.

 

Responsabilul cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor al Penny poate fi contactat la:
E-mail: protectiadatelor@penny.ro

 

10.5 Dupa solutionarea eventualelor cereri, reclamatii, in masura in care acestea sunt intemeiate, datele personale colectate vor fi distruse si nu vor fi procesate in niciun mod, cu exceptia cazului in care prelucrarea este impusa de obligatiile legale ce revin Organizatorului sau atunci cand exista un interes legitim.

10.6 Datele cu caracter personal prelucrate de catre Partener sunt: nume, prenume, numar de telefon, serie nr C.I. si semnatura astfel cum au fost furnizate la data emiterii cardului de fidelitate de catre Partner. Datele cu caracter personal prelucrate de catre Organizator sunt nume, prenume, semnatura de pe procesul verbal. Orice alte date vor fi anonimizate de catre Partener inainte de a fi comunicate catre Organizator.

10.7 Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala.

10.8. Promotia poate inceta in cazul in care are loc o schimbare a cadrului legislativ care permite realizarea acesteia, ori in cazul unor modificari organizatorice care fac imposibila continuarea sa.

 

SECTIUNEa 11. TAXE SI IMPOZITE

 

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor codului fiscal.

 

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

 

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

 

 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

 

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate Magazinele Participante la aceasta Campanie sau vizitand urmatoarea adresa de Internet: www.carolifoods.ro, facebook.com/caroli.romania, https://www.penny.ro/penny-card.

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

  

Organizator,

Caroli Foods Group SRL                     

   

Prin Agentie,                                                               

SC Front Line Marketing SRL

  

ANEXA 1 – Lista magazinelor participante

Nr. Crt.

Nr. Filiala

Cod Postal

Denumire Filiala

Adresa

Judetul

1

4304

900498

CONSTANTA

Str. Aurel Vlaicu, Nr. 282

Constanta

2

4331

905500

MANGALIA

Str. Portului, Nr. 50

Constanta

3

4348

905700

Navodari

Str. Frunzelor, Nr. 3

Constanta

4

4389

820180

Tulcea 2

Str. Spitalului, Nr. 6

Tulcea

5

4301

100298

PLOIESTI

Sos. Vestului, Nr. 12

Prahova

6

4303

105600

CAMPINA

Str. Dreptaţii, FN

Prahova

7

4340

130115

TARGOVISTE

Bdul Eroilor, FN

Dambovita

8

4324

106100

SINAIA

Str. Calea Prahovei, FN

Prahova

9

4394

925300

Urziceni

Calea Bucuresti, Nr. 108

Ialomita

10

4373

107244

Mizil

Str. Mihai Bravu (DN1 B) Nr. 216, Comuna Vadu Sapat

Prahova

11

4602

22325

Buc Fundeni XXL

Str. Fundeni, Nr. 38-40, Sector 2

Bucuresti

12

4603

120191

Buzau XXL

Bdul Unirii, Nr. 301

Buzau

13

4604

810253

Braila XXL

Cal. Calarasilor, nr. 243

Braila

14

4605

130021

Targoviste XXL

Str. Arsenalului, Nr. 20

Dambovita

15

4601

500148

Brasov XXL

Bdul Garii, Unirea Shopping Center

Brasov

16

4310

140032

ALEXANDRIA

Str. Libertatii, Nr. 246

Teleorman

17

4311

145100

ROSIORII DE VEDE

Str. Mihail Kogalniceanu, Nr. 1

Teleorman

18

4381

140081

Alexandria 2

Str. Bucuresti, Nr. 166

Teleorman

19

4398

145200

Turnu Magurele

Str. Mihai Bravu

Teleorman

20

4313

905600

MEDGIDIA

Str. Independenţei, FN

Constanta

21

4314

910125

CALARASI

Str. Prelungirea Bucuresti, Nr. 93-95

Calarasi

22

4327

925100

FETESTI

Str. Calarasilor, Nr. 591

Ialomita

23

4370

905200

Cernavoda

Str. Medgidiei, Nr. 1A

Constanta

24

4428

900008

Constanta 2

Sos. Mangaliei, Nr. 84

Constanta

25

4355

505400

Alba Iulia

Bdul Ferdinand, Nr. 85

Alba

26

4386

505800

Alesd

Str. Ciocarliei, Nr. 65-67

Bihor

27

4346

310311

Arad 2

Str. Poetului, Nr. 1/C

Arad

28

4376

310070

Arad 3

Str. Condurasilor, Nr. 25-27, Ap 1 si 2

Arad

29

4349

430061

Baia Mare

Calea Victoriei, Nr. 114A

Maramures

30

4382

430044

Baia Mare 2

Bdul Traian, Nr. 29

Maramures

31

4401

425100

Beclean

Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 47

Bistrita-Nasaud

32

4419

415200

Beius

Calea Bihorului, Nr. 7

Bihor

33

4343

52065

BUKAREST GARUN

Str. Nasaud, Nr. 97, Sector 5

Bucuresti

34

4319

80231

GIURGIU

Bdul Miron Nicolescu, FN

Giurgiu

35

4315

32455

BUCURESTI 1 DEC

Bdul 1 Dec. 1918, Nr. 33, Sector 3

Bucuresti

36

4384

505400

Blaj

Str. Clujului, Nr. 81

Alba

37

4415

325300

Bocsa

Str. Autogarii, Nr. 6

Caras Severin

38

4393

335300

Calan

Intre Stadion si Strada Streiului

Hunedoara

39

4412

405100

Campia Turzii

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 30A

Cluj

40

4375

325400

Caransebes

Str. Ardealului, Nr.112A

Caras Severin

41

4347

445100

Carei

Str. Ignisului, Nr. 15

Satu Mare

42

4392

315100

Chisineu Cris

Str. Infratirii, Nr. 103A

Arad

43

4326

505100

CODLEA

Str. Muntisor, FN

Brasov

44

4396

525200

Covasna

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 32

Covasna

45

4323

70000

BUFTEA

Str. Parc Centru, Nr. 7

Ilfov

46

4316

115100

CAMPULUNG

Str. Traian, Nr. 23-27

Arges

47

4354

115400

Mioveni

Bdul Dacia, Nr. 7/D

Arges

48

4328

12352

BUCURESTII NOI

Bdul Bucurestii Noi, Nr. 27-29, Sector 1

Bucuresti

49

4425

110000

Pitesti

Calea Bucuresti, Nr. 36

Arges

50

4395

148600

Cugir

Str. Victoriei, Nr. 55

Alba

51

4432

558580

Deva

Str. Mihai Viteazul, Nr. 2, Centrul Comercial Portico

Hunedoara

52

4317

505200

Fagaras

Str. Tabacari/ Azotului, FN

Brasov

53

4364

535500

Gheorghieni

Str. Fratiei, Nr. 18

Harghita

54

4352

331111

Hunedoara

B-dul Dacia, Nr. 43

Hunedoara

55

4302

200222

CRAIOVA

Str. Aristizza Romanescu, Nr. 1

Dolj

56

4308

235200

CARACAL

Calea Bucuresti, Nr. 35

Olt

57

4391

235400

Draganesti-Olt

Str. Nicolae Titulescu, Nr. 120A

Olt

58

4420

205300

Filiasi

Bdul Racoteanu, Nr. 213

Dolj

59

4306

805300

TECUCI

Str. Gheorghe Petraşcu, Nr. 20

Galati

60

4312

820075

TULCEA

Str. Viticulturii, Nr. 1A

Tulcea

61

4334

120100

BUZAU

Aleea Sporturilor, Nr. 51

Buzau

62

4335

800421

Galati

Str. Barbosi, Nr. 9 ZONA MICRO

Galati

63

4413

407041

Patarlagele

Str. Al Ioan Cuza, Tarla 100

Buzau

64

4309

601110

ONESTI

Str. Trotusului, Nr. 5

Bacau

65

4332

601066

ONESTI 2

Str. Belvedere, Nr. 13

Bacau

66

4339

605200

COMANESTI

Str. Vasile Alecsandri, Nr. 18, LOT 6

Bacau

67

4366

605400

Moinesti

Str. Cpt. Zaganescu, Nr. 1A

Bacau

68

4402

605600

Targu Ocna

Str. Costache Negri, Nr. 45

Bacau

69

4397

625100

Adjud

Stadionul Municipal Adjud, Str.Republicii, Nr. 6D

Vrancea

70

4390

331079

Hunedoara 2

Str. Nicolae Balcescu, Nr. 2

Hunedoara

71

4406

545100

Iernut

Str. Mihai Eminescu, Nr. 10

Mures

72

4421

305400

Jimbolia

Calea Timisorii, Nr. 7B

Timis

73

4350

335600

Lupeni

Aleea Trandafirilor, Cartier Barbateni

Hunedoara

74

4351

551129

Medias

Str. Rubinului, Nr. 1

Sibiu

75

4363

217135

Motru

Comuna Catunele, Sat Lupoaia, Nr. 48

Gorj

76

4379

225200

Orsova

Str. Portile de Fier, Nr. 26

Mehedinti

77

4365

220055

Dr Turnu Severin 1

Str. Walter Maracineanu, Nr. 2

Mehedinti

78

4424

770224

Suceava

Str. Pacii, Nr. 1

Suceava

79

4383

725100

C-lung Moldovenesc

Calea Bucovinei, Nr. 63

Suceava

80

4405

705200

Pascani

Str. Gradinitei, Nr. 25

Iasi

81

4333

530141

MIERCUREA CIUC

Str. Brasovului, Nr 3A

Harghita

82

4377

325500

Moldova Noua

Str. Nicolae Titulescu, Nr.1

Caras Severin

83

4417

145833

Odorheiu Secuiesc

Str. Targului, Nr. 6

Harghita

84

4337

410270

Oradea

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 86

Bihor

85

4388

410533

Oradea 2

Str. Grigore Moisil, Nr. 3

Bihor

86

4410

335700

Orastie

Str. Unirii, Nr. 31

Hunedoara

87

4344

335800

Petrila

Str. Republicii, FN

Hunedoara

88

4357

332014

Petrosani

Str. Mihai Viteazul, Nr.11

Hunedoara

89

4353

510141

Rasnov

Str. Garii, Nr. 10

Brasov

90

4422

610190

Piatra Neamt

Str. Plaiesului, Nr. 2

Neamt

91

4378

605100

Buhusi

Int. Str. Mircea Voievod cu Str. Republicii

Bacau

92

4411

600170

Bacau

Str. Izvoare, Nr. 2

Bacau

93

4322

731035

BARLAD

Str. Republicii, Nr. 200

Vaslui

94

4307

620171

FOCSANI

Bdul 1 Decembrie 1918, Nr. 4

Vrancea

95

4305

125300

RAMNICU SARAT

Str. C-tin Brancoveanu, Nr. 16-18

Buzau

96

4380

620063

Focsani 2

Str. Marasesti, Nr. 4A

Vrancea

97

4372

730149

Vaslui

Inters. Str. Donici-Calugareni, Nr. 200

Vaslui

98

4371

611151

Roman

Bdul Republicii, Nr. 123-125

Neamt

99

4325

520089

Sf. Gheorghe

Str. Iosif Popoviciu, Nr. 2

Covasna

100

4341

545400

SIGHISOARA

Str. Zaharia Boiu, Nr. 20

Mures

101

4403

105880

Sovata

Str. Principala, Nr. 194

Mures

102

4342

545600

TARNAVENI

Str. Muntisor, Nr. 7

Mures

103

4345

525400

Targul Secuiesc

Str. 1 Dec. 1918, Nr. 44

Covasna

104

4356

401006

Turda

Calea Victoriei, Nr. 3

Cluj

105

4338

336200

Vulcan

Str. Romanilor, Nr. 7

Hunedoara

106

4368

450000

Zalau

Str. Voievod Gelu, Nr. 2/A, zona B

Salaj

107

4336

515800

Sebes

Str. Valea Frumoasei, Nr.27

Alba

108

4414

300695

Timisoara 1

Bdul Maresal Constantin Prezan, Nr. 14-16

Timis

109

4367

455300

Simleul Silvaniei

Piata 1 Mai

Salaj

110

4358

245700

Dragasani

Str. Tudor Vladmirescu, Nr. 338

Valcea

111

4436

805300

Tecuci 2

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 109B

Galati

112

4431

410437

Oradea 3

Bdul Stefan cel Mare, Nr. 82

Bihor

113

4448

400509

Cluj

Str. Calea Floresti, Nr. 56

Cluj

114

4430

235300

Corabia

Str. Cerealelor, Nr. 2

Olt

115

4433

300290

Timisoara 2

Calea Aradului, Nr. 48

Timis

116

4374

410223

Salonta

Str. Aradului Nr. 5

Bihor

117

4437

905400

Harsova

Str. Vadului, Nr. 63

Constanta

118

4434

725700

Vatra Dornei

Str. Unirii, Nr. 66-78

Suceava

119

4362

440102

Satu Mare

Bdul Hendri Coanda, Nr. 7

Satu Mare

120

4452

810480

Braila 2

Zona Microhala, Hipodrom

Braila

121

4318

230038

Slatina

Str. Manastirii, Nr. 7 A

Olt

122

4385

105200

Baicoi

Str. Republicii, Nr. 336-338

Prahova

123

4447

810417

Braila

Str. Milcov, Nr. 7

Braila

124

4449

705200

Pascani 2

Str. Garii, Nr. 95

Iasi

125

4445

500269

Brasov

Str. Carpatilor, Nr. 14

Brasov

126

4446

800311

Galati 2

Regimentului, Nr.11, Siret 46 G, Cartier Mazepa 2

Galati

127

4439

405400

Huedin

Str. Horea, Nr. 36

Cluj

128

4441

515200

Aiud

Str. Transilvaniei, Nr. 74

Alba

129

4408

305500

Lugoj

Str. Ioan Balan, Nr. 24-26

Timis

130

4454

435200

Borsa

Str. Libertatii, Nr. 45D-64

Maramures

131

4451

040993 

Bucuresti Luica

Str. Luica, Nr. 62-64, 66-68, Sector 4

Bucuresti

132

4453

120121

Buzau 2

Bdul Republicii, Nr. 1

Buzau

133

4409

450009

Jibou

Calea 1 Mai, Nr. 31

Salaj

134

4455

555300

Cisnadie

Str. Sibiului, Nr. 1A

Sibiu

135

4456

915400

Oltenita

Bdul Tineretului, Nr. 121A

Calarasi

136

4465

910120

Calarasi 2

Str. Belsugului Nr 39

Calarasi

137

4458

145200

Tr Magurele 2

Str. Vlad Tepes, Nr. 2

Teleorman

138

4457

135500

Titu

Str. I.C. Visarion, Nr.8

Dambovita

139

4461

305600

Sannicolau Mare

Str. Timisoara, Nr. 2

Timis

140

4460

300290

Timisoara 3

Str. Circumvalutiunii, Nr. 35

Timis

141

4468

555100

Agnita

Str. Mihai Viteazu, Nr. 93

Sibiu

142

4444

 225300 

Strehaia

Str. Republicii, Nr. 155

Mehedinti

143

4462

415300 

Marghita

Str. I.L.Caragiale, Nr. 20, Marghita

Bihor

144

4467

445200

Negresti Oas

Str. Victoriei, Nr. 79

Satu Mare

145

4478

130145

Targoviste 2

Str. Petru Cercel , Nr. 10A

Dambovita

146

4475

500158

Brasov 2

Str. Aluminiului, Nr. 6

Brasov

147

4387

335200

Brad

Str. Vanatorilor, Nr. 62

Hunedoara

148

4470

715200

Dorohoi

Bdul Victoriei, Nr. 120

Botosani

149

4450

800389

Galati 3

Str. Crizantemelor, Nr. 8

Galati

150

4459

105500

Busteni

Bdul Libertatii, Nr. 90

Prahova

151

4474

540494

Targu Mures

Str. Predeal, Nr. 88

Mures

152

4472

557260

Sibiu

Str. Steflesti, Nr. 1, Cartier Selimbar

Sibiu

153

4471

77190

Pipera

Bdul Pipera, Nr. 2H, Oras Voluntari

Ilfov

154

4606

100084

Ploiesti XXL

Sos. Nordului, Nr. 10

Prahova

155

4477

320060

Resita

Str. Fantanilor, Nr.1

Caras Severin

156

4469

32258

BUCURESTI Pallady

Bdul Theodor Pallady, Nr. 39, Sector 3

Bucuresti

157

4476

420110

Bistrita

Calea Moldovei, Nr. 15, Bistrita

Bistrita-Nasaud

158

4466

450151

Zalau 2

Str. Gheorghe Doja, Nr.113

Salaj

159

4485

500460

Brasov 3

Str. Spicului, Nr. 7A

Brasov

160

4496

60786

Bucuresti Crangasi

Sos. Virtutii, Nr. 148A, Sector 6

Bucuresti

161

4495

331093

Hunedoara 3

Str. Viorele, Nr. 5

Hunedoara

162

4423

515900

Teius

Str. Clujului, Nr. 82-84

Alba

163

4481

705300

Targu Frumos

Str. Petru Rares, Nr. 62

Iasi

164

4480

420110

Pitesti 2

Str. Nicolae Balcescu, Nr. 158A

Arges

165

4473

500318

Brasov 4

Str. Prunului, Nr. 3A

Brasov

166

4483

725300

Gura Humorului

Bdul Bucovinei, Nr. 46-48-50

Suceava

167

4493

710210

Botosani

Str. Nicolae Iorga, Nr. 4

Botosani

168

4484

310375

Arad 4

Str. Aurel Vlaicu, Nr. 206-218

Arad

169

4490

77025

Bragadiru

Sos. Alexandriei, Nr.112, Bragadiru

Ilfov

170

4494

145400

Zimnicea

Str. Eroilor, Nr. 5, Zimnicea

Teleorman

171

4489

77065

Corbeanca

Sos. Unirii, Nr. 58, Sat Petresti, Corbeanca

Ilfov

172

4492

555300

Sibiu 2

Str. Strandului, Nr. 2A

Sibiu

173

4500

80692

Giurgiu 2

Bdul CFR, Nr. 5

Giurgiu

174

4440

545200

Ludus

Str. Zavoiului, Nr. 6A

Mures

175

4418

215400

Rovinari

Aleea Tandafirilor, Nr.1, Rovinari

Gorj

176

4497

620107

Focsani 3

Str. Valcele, Nr. 15 E, Focsani

Vrancea

177

4498

61333

Bucuresti Bd. Timisoara

Bdul Timisoara, Nr. 56, Sector 6

Bucuresti

178

4507

925100

Fetesti 2

Prelungirea Grausor, Nr. 7

Ialomita

179

4510

40433

Bucuresti Timpuri Noi

Str. V.V. Stanciu, Nr. 213, Sector 4

Bucuresti

180

4506

401561

Oradea 4

Str. Seleusului, Nr. 22-24  

Bihor

181

4486

515500

Campeni

Bdul Revolutiei, Nr. 35

Alba

182

4520

220208

Drobeta Tr Severin 2b

Str. Topolnitei, Nr. 8

Mehedinti

183

4404

305300

Faget

Calea Lugojului, Nr. 31

Timis

184

4512

77041

Bucuresti Militari Residence

Str. Soarelui, Nr. 4, Sat Dudu, Com. Chiajna

Ilfov

185

4505

77125

Bucuresti Magurele

Str. Atomistilor, Nr. 369-375, Magurele

Ilfov

186

4517

440227

Satu Mare 2

Bdul Lucian Blaga, Nr. 35B

Satu Mare

187

4427

707515

Tomesti Iasi

Str. Prof. Petru Olteanu, Nr. 61A,Tomesti

Iasi

188

4482

23397

Bucuresti Gherase

Sos. Gherase, Nr. 66-70, Sector 2

Bucuresti

189

4527

401298

Oradea 5

Str. Sovata, Nr. 2-4, Oradea

Bihor

190

4522

70000

Buftea 2

Sos. Bucuresti-Targoviste, Nr. 139, Buftea

Ilfov

191

4519

430322

Baia Mare 3

Str. Minerilor, Nr. 17

Maramures

192

4531

135400

Pucioasa

Str. Republicii, Nr. 83, Pucioasa

Dambovita

193

4515

415700

Valea lui Mihai

Calea Revolutiei, Nr. 59-61, Valea lui Mihai

Bihor

194

4525

407035

Apahida

Str. Libertatii, Nr. 88, Apahida

Cluj

195

4533

710048

Botosani 2

Calea Nationala, Nr. 91, Uvertura Mall

Botosani

196

4530

30352

Bucuresti Blvd Basarabia

Bdul. Basarabia, Nr. 170, Sector 3

Bucuresti

197

4514

510167

Alba Iulia 2

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 80, Alba Iulia

Alba

198

4526

330148

Deva 2

Str. Mihai Eminescu, Nr. 87, Deva

Hunedoara

199

4509

315300

Ineu

Calea Republicii, Nr. 2 Bis

Arad

200

4511

335500

Hateg

Bdul. Nicolae Titulescu, Nr. 25

Hunedoara

201

4508

505600

Sacele

Bdul. G. Moroianu, Nr. 63-67, Sacele

Brasov

202

4426

325600

Oravita

Str. Closca, Nr. 41 A, Oravita

Caras Severin

203

4516

85100

Bolintin

Str. Partizani, Nr. 19-21, Bolintin Vale

Giurgiu

204

4532

77160

Buc Popesti Leordeni

Str. Drumul Fermei, Nr. 91, Popesti Leordeni

Ilfov

205

4541

21156

Bucuresti Colentina

Sos. Colentina, Nr. 27, Sector 2, Bucuresti

Bucuresti

206

4546

810325

Braila 4

Sos. Buzaului, Nr. 16, Braila

Braila

207

4537

600226

Bacau 2

Str. Alexei Tolstoi, Nr. 8, Bacau

Bacau

208

4542

335900

Simeria

Str. Atelierului, Nr. 4, Simeria

Hunedoara

209

4534

700614

Iasi

Str. Pantelimon Halipa, Nr 12A, Iasi

Iasi

210

4545

440209

Satu Mare 3

Bd. Closca, Nr. 47, Satu Mare

Satu Mare

211

4528

900205

Agigea

Str. Trandafirului, Nr.1 si Str. Bujorului, Nr.2, Sat Agigea

Constanta

212

4536

435700

Viseu de Sus

Str. Gheorghe Doja, Nr. 5, Viseul de Sus

Maramures

213

4540

145300

Videle

Str. Florilor, Nr. 8-10, Videle

Teleorman

214

4544

407280

Floresti

Str. Eroilor, Nr. 110, Floresti

Cluj

215

4529

240091

Rm Valcea

Str. George Cosbuc, Nr.4, Ramnicu Valcea

Valcea

216

4504

32066

Buc.Fizicienilor

Bd. Fizicienilor, Nr. 28-32, Sector 3

Bucuresti

217

4554

317280

Santana

Str. Mihai Viteazul, Nr. 2 - 4, Santana

Arad

218

4555

77090

Buc.Domnesti

Sos. Bucuresti-Domnesti, Nr. 17, Sat Olteni, Comuna Clinceni

Ilfov

219

4547

127043

Berca

Str. 1 Decembrie, Nr. 421-422 C, Berca

Buzau

220

4548

235100

Bals

Str. Nicolae Balcescu, Nr. 60 - 64, Bals

Olt

221

4518

210239

Targu Jiu

Str. Nicolae Titulescu, Nr. 9D, Tg. Jiu

Gorj

222

4538

105400

Breaza

Str. Republicii, Nr. 25, Breaza

Prahova

223

4553

401097

Turda 2

Str. Andrei Muresanu nr. 5 - 9

Cluj

224

4550

905500

Mangalia 2

Str. Oituz, nr.81

Constanta

225

4564

915200

Fundulea

Str. Mihail Kogalniceanu, Nr.1A

Calarasi

 

Caroli Foods Group SRL

Prin reprezentant,